Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах військового стану. Детальніше

Під замовлення

+

Жіночі класичні сережки з квадратним камінням

10304258
Вага - 3 гр, Ширина - 12 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3 гр, Ширина - 12 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Квадрат ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
1 814 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Áåçäîãàííèé çîâí³øí³é âèãëÿä ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòüîõ ñêëàäîâèõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ. Ç óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ âèðîá³â, ùî ïðîïîíóº ðèíîê, íåîáõ³äíî âèáðàòè ÿê³ñíèé òà ñòèëüíèé àêñåñóàð, ÿêèé áè ï³äêðåñëþâàâ âàø ñìàê òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Ñàìå òàêîþ ïðèêðàñîþ º çîëîò³ ñåðåæêè ðó÷íî¿ ðîáîòè â³ä ³íòåðíåò-ìàãàçèíó Ålitegold.

Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ñåðåæîê êëàñè÷íîãî äèçàéíó º âñòàâêà êâàäðàòíî¿ ôîðìè â ãëóõîìó çàêð³ïëåíí³, ðîçòàøîâàíà íà ïðÿìîêóòí³é îñíîâ³, ùî ìຠãëÿíñîâó ïîâåðõíþ. Ïðàâîðó÷ òà ë³âîðó÷ â³ä öåíòðàëüíîãî êàìåíþ çíàõîäÿòüñÿ âèòîí÷åí³ âñòàâêè êðóãëî¿ ôîðìè (ïî 5) (íà ôîòî – á³ëîãî êîëüîðó). Âíèçó â³ä öåíòðàëüíîãî êàìåíþ îðãàí³÷íî âïèñàëàñÿ íàêëàäêà, âèãîòîâëåíà ³ç çîëîòà, â³äì³ííîãî çà êîëüîðîì â³ä îñíîâíî¿ êîìïîçèö³¿; âîíà çâåðõó òàêîæ äåêîðîâàíà äâîìà á³ëèìè âñòàâêàìè. Çàñò³áêà – àíãë³éñüêèé çàìîê.

Âàãà ãîòîâî¿ ïðèêðàñè – 3 ãð. øèðèíà - 12 ìì. Êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â çîëîòà òà âñòàâîê – íà âàø ðîçñóä.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3 гр
Ширина :
12 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Квадрат
Кількість :
2 шт
Розташування :
вгорі
Вага центрального :
0.92 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.4 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • збоку
 • внизу

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
4 шт
Розташування :
внизу

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
20 шт
Розташування :
збоку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Сережки
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Центральний із бічними

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Геліс
Кіл-сть каменів :
26 шт
Форма :
Прямокутник
Подія :
 • На кожен день
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
 • Квадрат
Комбінації кольору :
в 1-3 кольорах

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Ивано-Франковск)
Спасибо, серьги очень красиво и качественно сделаны. Девушке очень понравились. Спасибо за вашу работу и отличный сервис - все вовремя, как и обещали. Был приятно удивлен.
Комментарий от EliteGold:
По желанию заказчика, синие фианиты были заменены хризолитами, белое золото покрыто родием.

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold