Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Фантазійне чоловіче кільце Casino Royal з емаллю у комбінованому золоті

9102088023
Вага - 10 гр, Ширина - 10 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Вага - 10 гр, Ширина - 10 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
10 172 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Âè º çàâñ³äíèêîì êàçèíî? ² íå ìèñëèòå ñâîãî æèòòÿ áåç ãðè ó êàðòè? Òîä³, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, ôàíòàç³éíå ÷îëîâ³÷å ê³ëüöå Casino Royal â³ä ñòó䳿 Ålitegold ïðèâåðíå âàøó óâàãó. Þâåë³ðíà êîìïîçèö³ÿ ïðåäñòàâëåíà â êîìá³íîâàíîìó çîëîò³ ç ãëÿíñîâîþ òà åìàëüîâàíîþ ïîâåðõíåþ ç âèêîðèñòàííÿì 3D-ìîäåëþâàííÿ. Àêñåñóàð ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ òîíêèõ îá³äê³â (ç ÷åðâîíîãî çîëîòà), ì³æ ÿêèì çíàõîäÿòüñÿ ãîëîâí³ àòðèáóòè êàçèíî – òðè ñ³ìêè òà òðè ãðàëüí³ êàðòè. Äâ³ ñ³ìêè ïîêðèò³ ÷åðâîíîþ òà ÷îðíîþ þâåë³ðíîþ åìàëëþ, òðåòÿ äåêîðîâàíà ñ³ìîìà âèòîí÷åíèìè âñòàâêàìè êðóãëî¿ ôîðìè á³ëîãî êîëüîðó ó ôàäåíîâèõ çàêð³ïêàõ (íà ôîòî/â³äåî – öå ä³àìàíòè). Òðè ãðàëüí³ êàðòè (á³ëå çîëîòî) ³ç çîáðàæåííÿì ãðàëüíèõ ìàñòåé: ÷åðâè, ï³êè òà áóáíè, ðîçòàøîâàí³ ïî âñ³é ïëîùèí³ ê³ëüöÿ, çàâåðøóþòü êîìïîçèö³þ. Âàãà ÷îëîâ³÷îãî ê³ëüöÿ Casino Royal ç åìàëëþ ó êîìá³íîâàíîìó çîëîò³ ñêëàäຠ10 ãð. , Éîãî øèðèíà - 10 ìì.
Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
10 гр
Ширина :
10 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.04 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • зверху вниз

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
4 шт
Розташування :
у центрі

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
3 шт
Розташування :
у центрі

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Чоловічі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
 • Емальована
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю
 • Тільки по центру
Розмір кільця:
от 14 до 25
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Авторські
 • Ексклюзив
Термін виготовлення :
21 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Фантазійні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
7 шт
Форма :
Фігури та елементи
Подія :
 • На подарунок
 • На ювілей
 • На вихід
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1-3 кольорах

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне

Не знайдено дописів

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold