Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Кільце в стилі BVLGARI ZERO 1, 4 спіралі з камінням

910202203
Вага - 13 гр, Ширина - 11.9 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 13 гр, Ширина - 11.9 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
13 265 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

 îðèã³íàëüíîìó ê³ëüö³ ïðèñóòí³ êîëüîðè çîëîòà - ×åðâîíèé, Ëèìîííèé òà Á³ëèé, âèêëþ÷íî ç á³ëèì êàì³ííÿì ÷è ä³àìàíòàìè.

Ó íàñ âè ìîæåòå çàìîâèòè áóäü-ÿêó êîìá³íàö³þ òà êîë³ð êàìåí³â.

70 êàìåí³â ç ðîçðàõóíêó íà 17 ðîçì³ð, íà ðîçì³ð 18 - 19 - 20 êàìåí³â áóäå 75 - 80 - 85 â³äïîâ³äíî, íà 16,5 ðîçì³ð - 68

Îáðó÷êà ZERO âèêîíàíà â ñòèëü â³äîìîãî áðåíäó BVLGARI. Òîìó, ÿêùî Âàì äî âïîäîáè ñòèëüí³ âèðîáè ³òàë³éñüêèõ þâåë³ð³â, âàðòî çâåðíóòè íà íüîãî óâàãó.

ʳëüöå º ãàðìîí³éíèì ç'ºäíàííÿì ÷îòèðüîõ, íàêëàäåíèõ îäèí íà îäíîãî, ñï³ðàëåé. Ìîäèô³êàö³ÿ ïðèêðàñè - ñï³ðàë³ ìîæóòü áóòè ñòàòè÷í³ àáî äèíàì³÷í³ (íà âàø ðîçñóä). Ðîäçèíêîþ ê³ëüöÿ º êðóãë³ âñòàâêè â ê³ëüêîñò³ 74 øòóê (4 – á³ëüø³, 70 âèòîí÷åí³) ðîçòàøîâàí³ çâåðõó òà çíèçó â³ä ñï³ðàëåé. Ãðàâ³þâàííÿ BVLGARI ç îáîõ áîê³â çàâåðøóº êîìïîçèö³þ.

ʳëüöÿ – óí³ñåêñ, ìîäåëü ïðèçíà÷åíà ÿê äëÿ æ³íîê, òàê ³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â. гçíèöÿ – ó ðîçì³ð³ ê³ëüöÿ. Âàãà - 13 ãð. , Øèðèíà - 11. 9 ìì. Êîë³ð çîëîòà òà êàì³ííÿ – íà âàø ðîçñóä.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
13 гр
Ширина :
11.9 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
1.18 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • вгорі
 • внизу

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
4 шт
Розташування :
вгорі та внизу

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
70 шт
Розташування :
вгорі та внизу

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю
Розмір кільця:
от 14 до 25
Вартість:
За одне кільце
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • У стилі бренду
 • Ексклюзив
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Широкі
Стиль бренду :
Булгарі (Bvlgari)
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
74 шт
Форма :
Стандартна
Подія :
 • На кожен день
 • На одруження
 • На вихід
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Весілля

Для весілля :
 • Обручки

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Харьков)
Спасибо вам огромное!! Безумно благодарны!! Кольца сказочно прекрасны!! Как и наша свадьба!!
Вы нам очень помогли!! Потому что во всех магазинах и организациях где мы заходили и хотели сделать кольца на заказ-нам отказывали, потому что для них срок две-три недели это нереально... и только ваша компания пошла нам навстречу и в срок 10 дней сделала то, что другие предлагали сделать за два месяца, спасибо вам!! Дай Бог вам благополучия, радости и процветания!!
Комментарий от EliteGold:
на фото - 2 кольца BVLGARI ZERO, красное золото 585

(г. Кировоград)
Хочу выразить благодарность команде elite gold за выполненый заказ.
Набор выглядит действительно как оригинал, очень красивая и качественная работа.
Спасибо за работу и внимательное отношение к клиенту! Спасибо, обязательно буду ещё заказывать.
Комментарий от EliteGold:
Кольцо выполнено в лимонном золоте, с камнями

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold