Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах військового стану. Детальніше

Під замовлення

+

Круглі сережки Мілена з англійською застібкою та камінням

10304587
Вага - 2.8 гр, Ширина - 8 мм, Довжина - 12 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 2.8 гр, Ширина - 8 мм, Довжина - 12 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
1 626 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Ñåðåæêè – îäíà ç íàéóëþáëåí³øèõ æ³íî÷èõ ïðèêðàñ. ² ó êîæíî¿ ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ó ¿¿ þâåë³ðí³é ñêðèíüö³ çíàéäåòüñÿ çàïîâ³òíà ïàðà, ÿêó õî÷åòüñÿ íîñèòè íå çí³ìàþ÷è. ßê âàð³àíò, ñòóä³ÿ Ålitegold ïðîïîíóº íîâèíêó – êðóãë³ ñåðåæêè ̳ëåíà, ÿê³ ìîæíà íîñèòè ÿê íà ðîáîòó/íàâ÷àííÿ, òàê ³ íà âèõ³ä. Ìîäåëü ïðåäñòàâëåíà ó çîëîò³ ç ãëÿíñîâîþ ïîâåðõíåþ. Ó öåíòð³ ñåðåæêè ðîçòàøîâàíèé ìàñèâíèé êàì³íü êðóãëî¿ ôîðìè (ôîòî/â³äåî – ÷åðâîíîãî êîëüîðó) ó ôàäåíîâèõ çàêð³ïêàõ, éîãî îòî÷óþòü ÷îòèðíàäöÿòü âèòîí÷åíèõ êàì³íö³â (çåëåíîãî êîëüîðó). Âñòàâêà ñèíüîãî êîëüîðó íà ñòàíäàðòí³é êëàñè÷í³é àíãë³éñüê³é çàñò³áö³ çàâåðøóº êîìïîçèö³þ. Ïðèêðàñà ï³ä³éäå ÿê äëÿ ìîëîäî¿ ä³â÷èíè, òàê ³ äëÿ ñòàðøî¿ æ³íêè. Äëÿ ñòâîðåííÿ ñòèëüíîãî êîìïëåêòó ìîæíà êóïèòè ê³ëüöå ̳ëåíà ó òàê³é ñàì³é ñòèë³ñòèö³. Êðóãë³ ñåðåæêè ̳ëåíà ç àíãë³éñüêîþ çàñò³áêîþ òà êàì³ííÿì ìàþòü âàãó 2. 8 ãð. øèðèíó - 8 ìì, äîâæèíó - 12 ìì. Êîë³ð äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó òà êàì³ííÿ ìîæíà âèáðàòè íà ñâ³é ñìàê.
Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
2.8 гр
Ширина :
8 мм
Довжина :
12 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Коло
Кількість :
2 шт
Розташування :
у центрі
Вага центрального :
1.32 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.25 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • вгорі
 • по колу

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
28 шт
Розташування :
по колу

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
2 шт
Розташування :
вгорі

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Сережки
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Центральний із бічними
Комплектація :
 • Є комплект

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Геліс
Кіл-сть каменів :
32 шт
Форма :
Коло
Подія :
 • На кожен день
 • На подарунок
 • На ювілей
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне

Не знайдено дописів

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold