Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах військового стану. Детальніше

Під замовлення

+

Обручки Love in White в стилі відомого бренду

910105473
Підказка: фірмове гравіювання (з внутрішньої сторони) включено у вартість кілець
Загальна вага - 13.6 гр, Вага жіночої обручки - 6 гр, Вага чоловічої обручки - 7.6 гр, Ширина жіночої обручки - 5.5 мм, Ширина чоловічої обручки - 5.5 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Підказка: фірмове гравіювання (з внутрішньої сторони) включено у вартість кілець
Загальна вага - 13.6 гр, Вага жіночої обручки - 6 гр, Вага чоловічої обручки - 7.6 гр, Ширина жіночої обручки - 5.5 мм, Ширина чоловічої обручки - 5.5 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Пара как на фото в 585 пробе
Размер мужского
Как узнать размер?
Размер женского
Как узнать размер?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Виберіть пару або одне:
Вибрати камені з менеджером:
Мужское
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
Женское
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
Камни в мужском
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камни в женском
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
7 927 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Êîìàíäà ñòó䳿 Ålitegold ïðåçåíòóº îáðó÷êè Love in White, âèêîíàí³ â ñòèë³ Cartier. Öåé àêñåñóàð ñïîäîáàºòüñÿ ïàð³, ÿêà â³ääຠïåðåâàãó êëàñè÷íîìó äèçàéíó ³ íåáàéäóæ³é äî â³äîìî¿ òîðãîâî¿ ìàðêè.

ʳëüöÿ âèêîíàí³ â ñòèë³ ì³í³ìàë³çì, â³äì³ííîþ ðèñîþ ÿêèõ º ñâîºð³äíà â³çèòíà êàðòêà òà ô³øêà áðåíäó – «áîëòè», í³áè âêðó÷åí³ â îá³äîê âèðîáó. ³äì³íí³ñòü ì³æ æ³íî÷îþ òà ÷îëîâ³÷îþ ìîäåëëþ ïîëÿãຠó äîäàòêîâîìó äåêîðóâàíí³ âñòàâêàìè êðóãëî¿ ôîðìè (3 øò.) â îáîäêîâèõ çàêð³ïêàõ æ³íî÷îãî ê³ëüöÿ.

Âàãà æ³íî÷î¿ ïðèêðàñè – 6 ãð. , ÷îëîâ³÷îãî - 7. 6 ãð. Øèðèíà æ³íî÷îãî òà ÷îëîâ³÷îãî ê³ëüöÿ îäíàêîâà ³ ñòàíîâèòü 5.5 ìì. Íà ôîòî ïðåäñòàâëåí³ âèðîáè, âèãîòîâëåí³ ç á³ëîãî äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó ç ãëÿíñîâîþ ïîâåðõíåþ òà á³ëèìè âñòàâêàìè. Âè ìîæåòå âèáðàòè êîë³ð çîëîòà òà êàì³ííÿ íà ñâ³é ñìàê.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага обручок

Загальна вага:
13.6 гр
Вага жіночої обручки :
6 гр
Вага чоловічої обручки :
7.6 гр
Ширина жіночої обручки :
5.5 мм
Ширина чоловічої обручки :
5.5 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Центральний камінь (Ж)

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.4 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • у центрі
 • по ширині
 • по обідку

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Вставка 3/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Вставка 4/Жіноче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Вставка 5/Жіноче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Вставка 6/Жіноче

Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
по обідку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Для двох
Тип :
 • Обручки
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Обидва з камінням
Розмір кільця:
от 14 до 25
Вартість:
За пару кілець
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Авторські
 • У стилі бренду
Термін виготовлення :
21 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
Стиль бренду :
Карт'є (Cartier)
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
6 шт
Форма :
Стандартна
Подія :
 • На одруження
На палець :
 • будь-який
 • на безіменний
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Весілля

Для весілля :
 • Обручки

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
Спасибо огромное! они потрясающие!!!
Комментарий от EliteGold:
на фото кольца в золоте 585 пробы (в классическом красном цвете) с бриллиантами

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold