Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Перстень із емаллю в стилі Бохо, з каменем

1020001510
Вага - 8.7 гр, Ширина - 18 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 8.7 гр, Ширина - 18 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Овал ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
9 417 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Íåâèìóøåíèé, äåùî çóõâàëèé ñòèëü áîõî îö³íÿòü ëþáèòåë³ îðèã³íàëüíîãî äèçàéíó îäÿãó òà ïðèêðàñ. Þâåë³ðè ñòó䳿 Ålitegold ïðîïîíóþòü êóïèòè ïåðñòåíü ³ç åìàëëþ, ÿêèé ìîæóòü íîñèòè ÿê æ³íêè, òàê ³ ÷îëîâ³êè. Ìîäåëü º ïðèêðàñîþ, ùî ïîºäíàëà â ñîá³ çîëîò³ ïîâåðõí³ ç ãëÿíñîâîþ òà åìàëüîâàíîþ ïîâåðõíåþ, à òàêîæ âñòàâêè ð³çíî¿ ôîðìè, ðîçì³ðó òà êîëüîðó. Ñàìå òàêà êîìá³íàòîðèêà ï³äêðåñëþº áîõî äèçàéí òà íàäຠâèðîáó íîòêè åêñòðàâàãàíòíîñò³. Ó öåíòð³ çíàõîäèòüñÿ âñòàâêà îâàëüíî¿ ôîðìè (íà ôîòî – ñèíüîãî êîëüîðó) ó ôàäåíîâèõ êð³ïëåííÿõ. Çâåðõó ³ çíèçó ¿¿ îáðàìëÿþòü ïî òðè á³ëèõ êàìåí³ êðóãëî¿ ôîðìè. Äóæå âèøóêàíî ³ íåçâè÷àéíî âèãëÿäຠìàéäàí÷èê, íà ÿêîìó ðîçòàøîâàíà âñÿ þâåë³ðíà êîíñòðóêö³ÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ô³ãóðíîãî îáðàìëåííÿ ç ðîçñèïîì âèòîí÷åíèõ á³ëèõ êàì³íö³â (46 øò.) ³ îñíîâè, âêðèòî¿ þâåë³ðíîþ åìàëëþ ÷îðíîãî êîëüîðó ç â³çåðóíêîì. Çàâåðøóº êîìïîçèö³þ åìàëüîâàíèé îá³äîê ³ç âñòàâêàìè ³ç äâîõ ñòîð³í (ïî 5 øò.). ʳëüöå ç åìàëëþ â ñòèë³ Áîõî ìຠâàãó 8. 7 ãð. øèðèíó - 18 ìì. Êîë³ð äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó, þâåë³ðíî¿ åìàë³ òà êàì³ííÿ ìîæíà âèáðàòè íà ñâ³é ñìàê.
Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
8.7 гр
Ширина :
18 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Овал
Кількість :
1 шт
Розташування :
у центрі
Вага центрального :
1.42 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.82 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • вгорі
 • внизу
 • по колу

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
6 шт
Розташування :
вгорі та внизу

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
56 шт
Розташування :
по колу

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
 • Чоловічі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
 • Емальована
Наявність каміння :
 • Центральний із бічними
Розмір кільця:
от 14 до 25
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Широкі
 • Масивні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Моделіт
Кіл-сть каменів :
63 шт
Форма :
Овал
Подія :
 • На кожен день
 • На вихід
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
 • Овал
Комбінації кольору :
в 1-3 кольорах

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Николаев)
Здравствуйте! Хочу поблагодарить мастеров из Elite Gold,за великолепную, тонкую работу.
Сочетание обычного и белого золота, плюс узор чёрной эмали и камни дают очень впечатляющий эффект.
Большое спасибо. Отдельное спасибо менеджерам компании.
Быстрый выход на связь,разъяснение по мелочам всех интересующих моментов..
Комментарий от EliteGold:
Данная модель выполнена в красном и белом золоте 585 пробы, с черной ювелирной эмалью.

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold