Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Жіночі дизайнерські ажурні сережки без каміння

1030110295
Вага - 4 гр, Ширина - 7.5 мм, Довжина - 15 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 4 гр, Ширина - 7.5 мм, Довжина - 15 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Дополнительные услуги:
Передплата -
3 154 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Ƴíî÷³ àæóðí³ ïðèêðàñè çàâæäè ö³íóâàëèñÿ äóæå âèñîêî. ² ñüîãîäí³ òàê³ âèðîáè íà ï³êó ïîïóëÿðíîñò³ – âîíè íàãîëîøóþòü íà í³æíîñò³, âèòîí÷åíîñò³ òà åëåãàíòíîñò³ æ³íêè, ðîáëÿ÷è ¿¿ îáðàç âèøóêàíèì ³ íåïîâòîðíèì.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ äèçàéíåðñüêèõ ñåðåæîê Ålitegold º ¿õ õèòðîìóäðèé â³çåðóíîê ³ç çàâèòêàìè òà âåíçåëÿìè. Òàêà ïðèêðàñà ïðèâåðíå óâàãó òèõ ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³, ÿê³ â³ääàþòü ïåðåâàãó þâåë³ðíèì âèðîáàì áåç êàì³ííÿ. Âèòÿãíóòà âåðòèêàëüíî ñòèëüíà çîëîòà êîíñòðóêö³ÿ ç ãëÿíñîâîþ ïîâåðõíåþ ìຠñèìåòðè÷íèé ìàëþíîê, äå êîæíà íàéäð³áí³øà äåòàëü âèêîíàíà áåçäîãàííî ô³ë³ãðàííî. Ñåðåæêè ìຠíàä³éíèé àíãë³éñüêèé çàìîê, ùî ïðàêòè÷íî âèêëþ÷ຠ¿õíþ âèïàäêîâó âòðàòó. Çàìîê âèêîíóº íå ò³ëüêè ô³êñóþ÷ó òà çàõèñíó ôóíêö³þ, â³í òàêîæ íåñå ³ åñòåòè÷íå íàâàíòàæåííÿ, áóäó÷è íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ âñüîãî çàäóìó þâåë³ðà.

Ƴíî÷³ äèçàéíåðñüê³ àæóðí³ ñåðåæêè áåç êàì³ííÿ ìàþòü øèðèíó 7. 5 ìì, äîâæèíó – 15 ìì. Âàãà ãîòîâîãî âèðîáó ñêëàäຠ4 ãðí. Ñåðåæêè ìîæíà çðîáèòè ó áóäü-ÿêîìó êîëüîð³ äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
4 гр
Ширина :
7.5 мм
Довжина :
15 мм

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Сережки
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Без каміння

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Широкі
 • З візерунками та вензелями
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Моделіт
Форма :
Різне
Подія :
 • На кожен день
 • На вихід
Якість обробки :
 • Ручна робота

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне

Не знайдено дописів

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold