Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах військового стану. Детальніше

Під замовлення

+

Жіночі сережки "Каріна" з камінням

103000503
Вага - 3.9 гр, Ширина - 4 мм, Довжина - 18 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3.9 гр, Ширина - 4 мм, Довжина - 18 мм, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
2 152 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Ñåðüîæêè – öå ñàìå òà ïðèêðàñà, ÿêà ðîáèòü êîæíó ïðåäñòàâíèöþ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ÷àð³âíîþ òà ïðèâàáëèâîþ. Ó þâåë³ðí³é ñêðèíüö³ êîæíî¿ ç íàñ ìຠáóòè ïàðà íàéóëþáëåí³øèõ ñåðåæîê, ÿê³ õî÷åòüñÿ íîñèòè «³ â áåíêåò, ³ â ñâ³ò, ³ â äîáð³ ëþäè». ßêùî ó âàñ ïîêè ùî íåìຠòàêîãî âèðîáó, âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà ñåðåæêè «Êàð³íà» â³ä ñòó䳿 çîëîòèõ ïðèêðàñ ðó÷íî¿ ðîáîòè Ålitegold.

 îñíîâó êîìïîçèö³¿ ïîêëàäåíî âåðòèêàëüíå ÷åðãóâàííÿ òðüîõ êðóãëèõ âñòàâîê, ÿê³ çâåðõó òà çíèçó îáðàìëÿþòüñÿ ÷îòèðìà âèòîí÷åí³øèìè êàì³í÷èêàìè. Âñ³ âñòàâêè íàä³éíî çàô³êñîâàí³ ôàäåíîâèìè çàêð³ïêàìè, ùî íå äຠ¿ì æîäíîãî øàíñó âèïàñòè ³ç ñåðåæêè. Äî òîãî æ, âåðòèêàëüí³ çàêð³ïêè â äàí³é ìîäåë³ âèêîíóþòü ùå åñòåòè÷íó ôóíêö³þ, íàäàþ÷è âèðîáó âèòîí÷åíîãî òà åëåãàíòíîãî âèãëÿäó. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êàìåí³â ó äâîõ ñåðåæêàõ 22 øòóêè: âåëèêèõ – 6, äð³áí³øèõ – 16.

Âàãà âèðîáó – 3. 9 ãð. øèðèíà – 4 ìì, äîâæèíà – 18 ìì. Êîë³ð çîëîòà òà êàì³ííÿ ìîæíà âèáðàòè íà ñâ³é ñìàê.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3.9 гр
Ширина :
4 мм
Довжина :
18 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
2.34 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • зверху вниз

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
6 шт
Розташування :
зверху вниз

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
16 шт
Розташування :
зверху вниз

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Сережки
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Моделіт
Кіл-сть каменів :
22 шт
Форма :
Стандартна
Подія :
 • На кожен день
 • На подарунок
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Мелитополь)
Добрый вечер! Получила свой комплект-спасибо огромное! Мне все очень нравится!!
Думаю я теперь ваш постоянный покупатель!
Комментарий от EliteGold:
на фото серьги в красном золоте с белыми и зелеными фианитами

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold