Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах воєнного стану. Подробиці.

Під замовлення

+

Авторське кільце - корона Cronprincess

910200560
Вага - 4 гр, Ширина - 8 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Вага - 4 гр, Ширина - 8 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Дополнительные услуги:
Передплата -
3 127 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Àâòîðñüêå ê³ëüöå-êîðîíà "Cronprincess" çà ïðîìîâ÷àííÿì çàïðîïîíîâàíî ó 2 êîëüîðàõ çîëîòà 585 ïðîá³.

ʳëüê³ñòü êàìåí³â íà îá³äêó çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó, êàì³ííÿ ò³ëüêè ç ëèöåâîãî áîêó, çà áàæàííÿì, ìîæíà çðîáèòè ³ ïî âñüîìó îá³äêó.

ßêà ä³â÷èíà íå ì𳺠ñòàòè ïðèíöåñîþ òà ïðèì³ðÿòè íà ñîá³ êîðîíó? Ç ê³ëüöåì Cronprincess â³ä þâåë³ð³â ñòó䳿 Ålitegold øê³ðÿíà ïðåäñòàâíèöÿ ïðåêðàñíî¿ ñòàòò³ ïî÷óâຠñåáå îñîáëèâîþ êîðîë³âñüêîþ êðîâ'þ. Ìîäåëü ïðåäñòàâëåíà ??ç êîìá³íîâàíîãî çîëîòà ç ãëÿíñîâîþ ïîâåðõíåþ òà âèêîíàíà ó ôîðì³ êîðîí³. Îñíîâà ó âèãëÿä³ òîíêîãî îá³äêà ³ç á³ëîãî çîëîòà ïî ïåðèìåòðó ïðèêðàøåíà 28 âèòîí÷åíèìè âñòàâêàìè êðóãëî¿ ôîðìè ó ôàäåíîâèõ çàêð³ïêàõ (íà ôîòî – á³ëîãî êîëüîðó). ϳêè êîðîí³ ç ÷åðâîíîãî äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó – öå ðåëüºôí³ âèãèíè òà âåíçåë³ ç äâîìà êàì³í÷èêàìè â öåíòð³. Âåñ àâòîðñüêîãî ê³ëüöÿ-êîðîí³ Cronprincess ñêëàäຠ4 ãð. øèðèíà – 8 ìì. Ïîºäíàííÿ êîëüîð³â ï³äáèðàºìî ç óðàõóâàííÿì âàøèõ ïîáàæàíü.
Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
4 гр
Ширина :
8 мм
Товщина :
1.5 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Коло
Кількість :
2 шт
Розташування :
у центрі
Вага центрального :
0.02 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.42 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • по обідку

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
28 шт
Розташування :
по обідку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Багатокам'янка з центральним
Розмір кільця:
от 14 до 25

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Авторські
 • Ексклюзив
Термін виготовлення :
21 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
 • З візерунками та вензелями
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
22 шт
Форма :
Корона
Подія :
 • На кожен день
 • На пропозицію руки
 • На подарунок
 • На ювілей
 • На вихід
На палець :
 • будь-який
 • на безіменний
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1-3 кольорах

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне

Не знайдено дописів

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold