Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Авторське кільце "Eternity" у двох кольорах золота

910202513
Підказка: ви можете змінити ширину кільця, кількість каменів, а також його профіль, наприклад, зробити його більш округлим.
Вага - 8.5 гр, Ширина - 7 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Підказка: ви можете змінити ширину кільця, кількість каменів, а також його профіль, наприклад, зробити його більш округлим.
Вага - 8.5 гр, Ширина - 7 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 21 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Дополнительные услуги:
Передплата -
8 027 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Ñèìâîë³çì àâòîðñüêîãî Êëàääàõñüêîãî ê³ëüöÿ «Eternity» â³ä þâåë³ðíî¿ ñòó䳿 Ålitegold çðîçóì³ëèé ëþäÿì óñ³õ êðà¿í ³ êîíòèíåíò³â, àäæå îñíîâó éîãî êîìïîçèö³¿ ñêëàäàþòü ñåðöå, ðóêè òà êîðîíà (ëþáîâ, äðóæáà òà â³ðí³ñòü). Äèçàéí íåõèòðîãî ê³ëüöÿ âèãàäàâ ³ðëàíäñüêèé ìàéñòåð ³ç ñåëà Êëàääàõ äóæå äàâíî, ïðîòå ñåíñ, ÿêèé â³í ó íüîãî âêëàâ, íå âòðàòèâøè ñâ àêòóàëüíîñò³ é ñüîãîäí³. Äî òîãî æ, àêñåñóàð âèãëÿäຠïðîñòî øèêàðíî ³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê îáðó÷êà. Ìîäåëü-óí³ñåêñ âèãîòîâëåíà â êîìá³íîâàíîìó äîðîãîö³ííîìó ìåòàë³ ç ãëÿíñîâîþ òà ðåëüºôíîþ ïîâåðõíåþ. Îáîäîê-àìåðèêàíêà çãîðè òà çíèçó ìàþòü íåâåëèê³ áîðòè, öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ê³ëüöÿ - öå ðåëüºôíå çîáðàæåííÿ ñåðöÿ, ùî ï³äòðèìóþòü éîãî ç äâîõ áîê³â ³ êîðîí³ íàä íèì. ²ðëàíäñüêèé â³çåðóíîê òà âñòàâêè á³ëîãî êîëüîðó êðóãëî¿ ôîðìè â îáîäêîâèõ çàêð³ïêàõ ³ç äâîõ ñòîð³í â³ä ìàëþíêà çàâåðøóþòü êîìïîçèö³þ. Àâòîðñüêå ê³ëüöå «Eternity» ó äâîõ êîëüîðàõ çîëîòà âàæèòü 8. 5 ãð. éîãî øèðèíà ñòàíîâèòü 7 ìì. Âè ìîæåòå, çà ñâî¿ì áàæàííÿì, çì³íèòè øèðèíó ê³ëüöÿ, ê³ëüê³ñòü ³ êîë³ð êàìåí³â, à òàêîæ éîãî ïðîô³ëü, íàïðèêëàä, çðîáèòè éîãî á³ëüø îêðóãëèì.
Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
8.5 гр
Ширина :
7 мм
Товщина :
2 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.02 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • збоку

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
2 шт
Розташування :
збоку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
 • Чоловічі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
 • Рельєфна
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю
Розмір кільця:
от 14 до 25
Вартість:
За одне кільце
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold
Комплектація :
 • Є комплект

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Авторські
 • Ексклюзив
Термін виготовлення :
21 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Кладдаські
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
2 шт
Форма :
Стандартна
Подія :
 • На одруження
 • На подарунок
 • На ювілей
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1-3 кольорах

Весілля

Для весілля :
 • Обручки

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне

Не знайдено дописів

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold