Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Дизайнерська жіноча каблучка "Сіточка" з каменів

10202577
Вага - 3.4 гр, Ширина - 7 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3.4 гр, Ширина - 7 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
2 976 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Þâåë³ðí³ ïðèêðàñè, äåêîðîâàí³ ñ³òî÷êîþ, âèãëÿäàþòü ñòèëüíî ³ çàâæäè ïîäîáàþòüñÿ ïðåäñòàâíèöÿì ïðåêðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà. Äèçàéíåðñüêà æ³íî÷à êàáëó÷êà «Ñ³òî÷êà» ç êàìåíåì â³ä þâåë³ð³â ³íòåðíåò ìàãàçèíó Ålitegold ïîðàäóº ïîêóïíèöü ñâî¿ì äèçàéíîì, ùî ïîºäíóº åëåìåíòè òîíêîãî àæóðíîãî ïëåò³ííÿ òà êàì³íü, ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³.

ʳëüöå «Ñ³òî÷êà» ìຠäâà ãàðìîí³éíî ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè – öå öåíòðàëüíà âñòàâêà êðóãëî¿ ôîðìè ç îáîäêîâîþ çàêð³ïêîþ ³ îá³äîê, ùî ïðàêòè÷íî âåñü º àæóðíîþ ñ³òî÷êîþ. Âèíÿòêîì º ëèøå íåâåëèêèé âóçüêèé ôðàãìåíò îá³äêà, ùî ìຠãëÿíñîâó ïîâåðõíþ – â³í çíàõîäèòüñÿ íà ïðîòèëåæí³é ñòîðîí³ â³ä öåíòðó.

Òàêà ïðèêðàñà ñòàíå ëîã³÷íèì çàâåðøåííÿì âàøîãî ïîâñÿêäåííîãî îáðàçó – òàêèé àêñåñóàð ìîæíà íîñèòè ùîäíÿ! Øèðèíà ê³ëüöÿ – 7 ìì, âàãà – 3,4 ãð. Êîë³ð êàìåíþ òà äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó – íà âàø ñìàê.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3.4 гр
Ширина :
7 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Коло
Кількість :
1 шт
Розташування :
у центрі
Вага центрального :
0.97 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Ні

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Тільки по центру
Розмір кільця:
от 14 до 25

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Геліс
Кіл-сть каменів :
1 шт
Форма :
Стандартна
Подія :
 • На кожен день
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Коломия)
Дякую за колечко!
Комментарий от EliteGold:
кольцо было выполнено в лимонном золоте, фианит был заменен корундом

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold