Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Кільце корона "Кассіопея" з камінням у короні та по обідку

1020210010
Вага - 3 гр, Ширина - 8 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3 гр, Ширина - 8 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
2 536 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

ʳëüöå, âèêîíàíå ó ôîðì³ êîðîíè, ìຠâñ³ øàíñè çàéíÿòè ïî÷åñíå ì³ñöå íå ò³ëüêè ó âàø³é þâåë³ðí³é ñêðèíüö³, à é íà âàøîìó ïàëü÷èêó. Òàêèé àêñåñóàð âèãëÿäຠñòèëüíî, îðèã³íàëüíî òà íåçâè÷àéíî. Äî òîãî æ, ê³ëüöÿ ó âèãëÿä³ êîðîíè – íàéêðàùèé âàð³àíò ïîäàðóíêà äëÿ æ³íêè áóäü-ÿêîãî â³êó.

Îñîáëèâ³ñòü ê³ëüöÿ «Êàññ³îïåÿ» â³ä Ålitegold ó òîìó, ùî ï³êè êîðîíè ðîçòàøîâàí³ íå ïî âñüîìó îá³äêó, à ëèøå ñïåðåäó ïðèêðàñè. Êîæåí ³ç äåâ'ÿòè ï³ê³â â³í÷ຠêàì³í÷èê â îáðàìëåíí³ òðèêóòíî¿ êîíñòðóêö³¿. ̳æ íèìè – àæóðí³ íàï³âêðóãë³ âèãèíè, ùî âèñî÷³þòü íàä òîíêèì îá³äêîì, óñåÿíèì òðèäöÿòüìà òðüîìà âèòîí÷åíèìè âñòàâêàìè ó ôàäåíîâèõ çàêð³ïêàõ, ÿê³ â äàí³é ïðèêðàñ³ âèêîíóþòü íå ò³ëüêè ô³êñóþ÷ó, àëå é åñòåòè÷íó ôóíêö³þ.

Âàãà ê³ëüöÿ – 3 ãð. øèðèíà – 8 ìì. Êîë³ð âñòàâîê òà äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó ìîæíà âèáðàòè íà ñâ³é ñìàê.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3 гр
Ширина :
8 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.63 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • вгорі
 • по обідку

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
9 шт
Розташування :
вгорі

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
33 шт
Розташування :
по обідку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю
Розмір кільця:
от 14 до 25

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Різне
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Моделіт
Кіл-сть каменів :
42 шт
Форма :
Корона
Подія :
 • На кожен день
 • На подарунок
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Чорткiв)
Сьогодні забрала колечко, воно неймовірне, давно про таке мріяла) розмір підійшов, все прекрасно) дуже задоволена) і дякую за швидке виконання)
Комментарий от EliteGold:
на фото модель в красном золоте с белыми фианитами

(г. Кёльн, Германия)
Кольцо получила сегодня, всё прошло хорошо. Спасибо Вам огромное! Кольцо получилось идеальное...все мои в восторге! А подруги обзавидовались;) С удовольствием в будущем буду у вас ещё заказывать!
Комментарий от EliteGold:
а фото модель 210010, красное золото 585, фианиты

(г. Киев) - https://vk.com/zabaluyev_sergey
Спасибо большое за колечко, покупал жене на предложение, очень красивое кольцо!
Комментарий от EliteGold:
Данная модель выполнена в красном золоте 585 пробы.

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold