Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

Під замовлення

+

Кільце корона Queen of hearts ring з камінням

910202255
Вага - 3.2 гр, Ширина - 10 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3.2 гр, Ширина - 10 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные услуги:
Передплата -
3 380 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

Êîæíà æ³íêà, ÿêîãî á â³êó âîíà íå áóëà, ó äóø³ – ïðèíöåñà, ÿêà ì𳺠íîñèòè êîðîíó. ² ÿêùî äèòèíà ö³ëêîì ìîæå îäÿãíóòè ¿¿ íà ñâîþ ãîëîâêó, òî ñòàðø³ ä³â÷àòà ìîæóòü îáìåæèòèñÿ êîðîíîþ íà ñâîºìó ïàëü÷èêó.

Þâåë³ðè ñòó䳿 çîëîòèõ þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ ðó÷íî¿ ðîáîòè Ålitegold ïðîïîíóþòü óñ³ì ïðèíöåñàì òà êîðîëåâàì ê³ëüöå ó âèãëÿä³ êîðîíè Queen of hearts ring. Áåçïåðå÷íîþ ïåðåâàãîþ âèðîáó º éîãî ôîðìà – êîðîíà. Âèòîí÷åíèé ï³ê-êâàäðàò, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ êðóãëèõ âñòàâîê, â³í÷ຠâñþ êîíñòðóêö³þ - àæóðí³ ñåðöÿ, ç'ºäíàí³ ì³æ êàì³í÷èêàìè. Íàä êîæíèì ñåðöåì òàêîæ çíàõîäèòüñÿ âñòàâêà, ùî ðîáèòü ê³ëüöå ïî-êîðîë³âñüêè ðîçê³øíèì ³ âèøóêàíèì. Îñíîâîþ êîìïîçèö³¿ ñëóæèòü òîíåíüêèé îá³äîê, äåêîðîâàíèé âèòîí÷åíèìè âñòàâêàìè - âñüîãî 64 êàìåí³. Âñå ê³ëüöå áëèùèòü ³ ïåðåëèâàºòüñÿ âñ³ìà êîëüîðàìè âåñåëêè, çìóøóþ÷è çàâìèðàòè óñ³ æ³íî÷³ ñåðöÿ.

Âàãà ê³ëüöÿ Queen of hearts ring ñêëàäຠ3. 2 ãð. øèðèíà – 10 ìì. Êîë³ð çîëîòà òà âñòàâîê ìîæíà âèáðàòè âèõîäÿ÷è ç³ ñâî¿õ åñòåòè÷íèõ ïåðåâàã.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3.2 гр
Ширина :
10 мм

Центральний камінь

Наявність :
Ні

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.42 карат
Кількість комбінацій :
2
Розташування додаткових каменів :
 • у центрі
 • вгорі
 • по обідку

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
6 шт
Розташування :
вгорі

Вставка 2/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
4 шт
Розташування :
у центрі

Вставка 3/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
54 шт
Розташування :
по обідку

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Без центрального каменю
Розмір кільця:
от 14 до 25
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Авторські
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Тонкі
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Еліт
Кіл-сть каменів :
64 шт
Форма :
Корона
Подія :
 • На кожен день
 • На пропозицію руки
 • На подарунок
На палець :
 • будь-який
 • на безіменний
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Весілля

Для весілля :
 • Для заручин

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Киев)
Дякую вам за чудову роботу! Гарно носиться, виглядає казково-ефектно!
Що дуже важливо-камінчики міцно вкарбовані і нічого до них не задирається. Дуже зручна при носінні.

Я правда ношу його в поєднанні з обручкою - виглядає ще величніше)
Комментарий от EliteGold:
а фото: кольцо-корона Queen of Hearts, в красном золоте 585 пробы

(г. Киев)
Спасибо большое Вам всем за быстрое и оперативное выполнение моего заказа.
Все ребята которые общались со мной в процессе заказа - просто молодцы.
Комментарий от EliteGold:
Кольцо было выполнено в красном золоте 585 пробы, с бриллиантами E/VVS (чистота и цвет - 2/2)

(г. Одесса)
Очень понравилась работа, планирую заказывать в этой компании еще. Все изготовлено качественно, согласно чертежам и срокам
Комментарий от EliteGold:
красное золото 585 пробы. белые фианиты

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold