Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис
Ми працюємо в умовах воєнного стану. Подробиці.

Під замовлення

+

Жіноче кільце з великим квадратним каменем

10200721
Вага - 3.8 гр, Ширина - 12.5 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Вага - 3.8 гр, Ширина - 12.5 мм, Розмір кільця - от 14 до 25, Термін виготовлення - 14 день(ів)
Как на фото в 585 пробе
Укажите размер
Как узнать размер?
Параметры
Подробнее о пробе
Как различить цвет?
 - Смотреть инструкцию
Обрати камені, параметри
Основные
Вибрати камені з менеджером:
Центральный камень
Камні - Квадрат ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор фианита (циркония)
Дополнительные камни:
Камні - Коло ( шт.):
выбрано фианит (цирконий)
Выбор драгоценного камня
Выбор драгоценного камня
Дополнительные услуги:
Передплата -
2 575 грн.
( Навіщо потрібна передплата? )

Как происходит покупка

1. Вы выбираете товар на сайте, его комбинации и варианты камней (мы всегда рады оказать консультацию и помощь в выборе удобным для Вас способом)

2. Добавляете товар в корзину и оформляете заказ (если какой-то шаг вам не ясен, всегда можно получить консультацию)

3. После оформления с Вами связывается менеджер, чтобы подтвердить заказ, и ознакомить Вас с деталями производства

4. Вы отслеживаете каждый шаг Вашего заказа в личном кабинете, а также уведомлениями по электронной почте и СМС уведомлениями.

5. На модели по 3D, мы согласовываем с Вами макеты и чертежи перед производством (!!!Внимание, при изменение габаритов украшения на этом этапе по требованию клиента, может изменится и вес украшения значительно от заявленного, в зависимости от правок.)

6. По готовности мы сообщаем Вам окончательный вес и пересчитываем цену в зависимости от веса

7. Производим отправку в любой город, в том числе других стран (возможность уточняйте у менеджера) или выдачу на точках приема заказа в Киеве

Не забудьте почитать договор оферы.

Вы платите ТОЛЬКО за качество, вы не переплачиваете за торговые площади и административные расходы, мы работаем по новой европейской модели студийного производства

Каждое украшение имеет погрешность +- 10%, в 90% случаев окончательный вес ниже заявленного (зависит от размера)

Мы являемся прямым производителем с высоким качеством ручной обработки каждого изделия по спецтехнологии

Приятных покупок, коллектив EliteGold

ʳëüöÿ – íàéïîïóëÿðí³ø³ òà íàéïîïóëÿðí³ø³ æ³íî÷³ ïðèêðàñè. ² êîæíà ïðåäñòàâíèöÿ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ìຠó ñâî¿é þâåë³ðí³é ñêðèíüö³ íàéóëþáëåí³øå êîëå÷êî, ÿê ïðàâèëî, ç îäí³ºþ àáî äåê³ëüêîìà âñòàâêàìè. Òàê³ âèðîáè åëåãàíòí³ òà âèøóêàí³, äî òîãî æ íàãîëîøóþòü íà áåçäîãàííîìó ñìàêó ñâ ãîñïîäèí³. ßêùî ó âàñ ïîêè ùî íåìຠñâîãî óëþáëåíîãî ê³ëüöÿ ³ âè ðîçì³ðêîâóºòå íàä äèçàéíîì ìàéáóòíüî¿ ïðèêðàñè, çâåðí³òü óâàãó íà æ³íî÷å ê³ëüöå ç âåëèêèì êâàäðàòíèì êàìåíåì ðó÷íî¿ ðîáîòè â³ä ³íòåðíåò ìàãàçèíó Ålitegold – âîíî ïî ïðàâó çàéìå ñâîº ïî÷åñíå ì³ñöå ó âàø³é þâåë³ðí³é êîëåêö³¿.

Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ìîäåë³ º âñòàâêà êâàäðàòíî¿ ôîðìè (íà ôîòî – ô³àí³ò áëàêèòíîãî êîëüîðó) ç êðàïàíîâèìè çàêð³ïêàìè. Òàêà êîíñòðóêö³ÿ êð³ïëåííÿ êàìåíþ íàãîëîøóº íà éîãî êðàñ³, ïðèêîâóþ÷è äî íüîãî çàõîïëåí³ ïîãëÿäè îòî÷óþ÷èõ. Îðèã³íàëüíèé ô³ãóðíèé îá³äîê, óñåÿíèé çâåðõó ³ çíèçó á³ëèì êàì³ííÿì êðóãëî¿ ôîðìè (23) îïåð³çóº öåíòðàëüíó âñòàâêó, íàäàþ÷è âñ³é êîìïîçèö³¿ àæóðíó ëåãê³ñòü.

Øèðèíà ê³ëüöÿ -12,5 ìì, âàãà - 3,8 ãð. Êîë³ð äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó òà âñòàâîê ìîæíà âèáðàòè íà ñâ³é ñìàê.

Бренд :
EliteGold

Габарити та вага

Вага :
3.8 гр
Ширина :
12.5 мм

Центральний камінь

Наявність :
Так
Форма :
Квадрат
Кількість :
1 шт
Розташування :
у центрі
Вага центрального :
1.99 карат

Додаткове каміння

Наявність дод. каміння :
Так
Загальна вага каменів :
0.23 карат
Кількість комбінацій :
1
Розташування додаткових каменів :
 • вгорі
 • внизу

Вставка 1/Чоловіче

Форма :
Коло
Кількість :
23 шт
Розташування :
вгорі та внизу

Основні характеристики

Наявність :
 • Під замовлення
Стать :
 • Жіночі
Тип :
 • Кільця
Поверхня :
 • Глянцева
Наявність каміння :
 • Центральний із бічними
Розмір кільця:
от 14 до 25
EliteGold рекомендує:
Від EliteGold

Додаткові характеристики

Дизайн :
 • Дизайн студії
Термін виготовлення :
14 день(ів)
Можливість гравіювання :
Вид :
 • Класичні
 • Великий камінь
Тематика :
 • Універсально
Колекція :
Моделіт
Кіл-сть каменів :
24 шт
Форма :
Різне
Подія :
 • На кожен день
 • На пропозицію руки
 • На подарунок
На палець :
 • будь-який
Якість обробки :
 • Ручна робота
Форма каміння :
 • Коло
 • Квадрат
Комбінації кольору :
в 1 кольорі

Весілля

Для весілля :
 • Для заручин

Метал

Вид металу :
 • Золото
 • Срібло
 • Позолота
Проба металу :
 • 375° (9 ct)
 • 585° (14 ct)
 • 750° (18 ct)
 • 925°
Колір металу :
 • Червоне (рожеве)
 • Біле
 • Жовте
 • Лимонне
(г. Буск, Львовская область)
Колечко превосходное. Девушка(будущая жена) в восторге.
Очень понравилось, что перезвонили, уточнили все детали и нюансы. Также подсказали, как сделать лучше и что выбрать. Спасибо!
Комментарий от EliteGold:
По желанию заказчика, кольцо было изготовлено в белом золоте. Центральный камень - топаз, цвет Ice Blue

(г. Одесса)
Очень красивое кольцо получилось очень объемно и красиво, спасибо магазину EliteGold

Написати відгук

Гарантии

Гарантии от EliteGold

1. Весь товар имеет государственную пробу

2. На драгоценные камни мы выдаем документы - накладную от геммолога или аттестат государственного образца (на дорогие бриллианты)

3. Зарегистрированная торговая марка

4. Возможность возврата товара

5. Качество ручной обработки изделия по собственной технологии

6. Внутренний контроль качества металла и обработки

Доставка и оплата

Предоплата

Просим с пониманием отнестись к предоплате, так как все изделия производятся индивидуально для Вас и она существует исключительно для подтверждения ваших намерений, спасибо за понимание

Предоплату (входит в общую стоимость изделия) можно внести следующими способами (доступны при оформлении):

1. На карту ПриватБанка (вам приходят данные после оформления и подтверждения заказа с менеджером)

2. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

3. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

4. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

5. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Оплата товара

Постоплату (окончательную стоимость) можно осуществить следующими способами:

1. На карту ПриватБанка (мы высылаем фото, видео после изготовления)

2. Наложенным платежом при получении на складе перевозчика или курьером

3. На точках приема заказов EliteGold, подробнее

4. На расчетный счет предприятия с НДС (подходит больше для предприятий)

5. Электронными деньгами (Webmoney, Yandex, Qiwi и другими)

6. Электронным платежом Western Union, MoneyGram (больше подходит для других стран)

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Доставка товара

Доставку товара мы осуществляем следующими способами:

1. Перевозчиком Новая Почта

2. Перевозчиком СБУ Украины "Спецсвязь"

3. Курьерская доставка на указанный вами адрес

4. Самовывоз на точке приема заказов EliteGold, подробнее

5. Перевозчиком в другие страны СНГ и Европы (уточняйте возможность у менеджера), во все крупные города доставка возможна

Ознакомиться детальнее с условиями можно на странице доставка и оплата

Мы гарантируем сохранность и доставку товара до получения его Вами в руки

Приятных покупок с EliteGold

Возврат

Возможность возврата от EliteGold

!!!Вы можете осуществить возврат в течении 14 дней со дня получения, если вас не удовлетворило качество изделие или внешний вид украшения в полном объеме

1. Товар должен иметь товарный вид

2. Должны быть сохранены все товарные упаковки

3. Должны быть в наличии все пломбы, бирка

4. Должны быть в наличии документы на камни вместе с товаром

5. Вы должны сообщить о возврате любым удобным для вас способом

Ознакомится детальнее с условиями возврата можно тут

Гарантия возврата предоплаты на любом этапе производства, в случае если клиент передумал

Мы уверены в качестве изготавливаемых нами изделий, поэтому мы даем гарантию на возврат, это условие реальное, согласно правилам EliteGold

Приятных покупок с EliteGold